Onze Visie

Het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje aan dak- en thuisloze mensen een ontmoetingsplek wil bieden waar ze een warm welkom en een luisterend oor kunnen vinden. Een plek waar we in gelijkwaardigheid en wederkerigheid met elkaar optrekken. Een plek waar we elkaar proberen te verstaan en te begrijpen.

We willen ontmoetingen bewerkstelligen met de wereld van de straat zodat mensen meer zicht krijgen op wat er werkelijk leeft achter de verhalen en beelden van de straat. Daarin willen we zoeken naar vormen van solidariteit en gemeenschap.

De stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje is opgericht in 1994 door protestantse kerken in en om Eindhoven. Hun doel was en is om concreet gestalte te geven aan hun diaconale opdracht. Op 1 november 1995 startte de eerste coördinator met een groep van ruim 20 vrijwilligers en op 2 januari 1996 werd het inloophuis geopend voor bezoekers.

Het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje is een vrijwilligersorganisatie met professionele inbreng van beroepskrachten. Na een grote verbouwing en uitbreiding in 2008 werd als naam voor ons inloophuis gekozen voor de naam die de gasten er inmiddels aan gaven: ’t Hemeltje.

Het Bestuur

Het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje is een zelfstandige stichting met een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB).

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de afgevaardigden van de kerken die het Diaconaal Inloophuis hebben opgericht, samen met vertegenwoordigers van de RK-parochies en andere kerken die dit werk willen dragen. Er wordt in de regio gezocht naar uitbreiding van dit draagvlak.

Het Algemeen Bestuur benoemt uit haar midden een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit vrijwilligers die zich betrokken voelen bij het werk van het Inloophuis en bereid zijn om zich bestuurlijk hiervoor in te zetten. Het AB delegeert de dagelijkse gang van zaken aan het DB en het DB rapporteert aan het AB.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

  • Alef Schippers, voorzitter/personele zaken
  • Ditta van Eijken, secretaris
  • Eric Ackerman, penningmeester
  • Robbert van der Kruk , fondswerving
  • Jasper Fokkens, beheer (on)roerend goed

De samenstelling van het Algemeen Bestuur vindt u in het Jaarverslag (tab Beleidsplan en Jaarverslag).

Financiën

De exploitatie van het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje wordt bekostigd uit bijdragen van particuliere donateurs, van de diaconieën van de ondersteunende kerken, van caritasfondsen, en van maatschappelijke organisaties. Voor de exploitatie van het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje is het verkrijgen van toereikende financiële middelen essentieel. Wij streven naar een sluitende exploitatie. Aan de ene kant door de giften van instellingen en personen op peil te houden, aan de andere kant door eenmalige uitgaven als project uit te voeren en daarvoor aparte fondsen te werven. Voorbeelden van projecten die uit daarvoor geworven fondsen zijn gefinancierd zijn de vernieuwing van plafonds en vloerbedekking van de huiskamer, het herinrichten en opnieuw bestraten van de achtertuin, aanvullende scholing van (gast)vrijwilligers. Voor de continuïteit is een redelijke maar beperkte reserve beschikbaar. Hierover wordt verantwoording afgelegd in de jaarrekening.

Het Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften van particulieren onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting.

Donaties

Als u ons wilt steunen door donateur te worden kunt u zich via het machtigingsformulier opgeven (zie hieronder). Er gelden geen grenzen aan de aftrekbaarheid als u van uw gift een periodieke gift maakt. Een periodieke gift heeft als kenmerken dat u vijf jaar een vast bedrag aan een goed doel schenkt.  Het formulier periodieke gift hiervoor vindt u hieronder. De formulieren kunnen per e-mail of per post worden gestuurd naar: penningmeester@inloophuishemeltje.nl of naar 

Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje

t.a.v. de Penningmeester

Hemelrijken 117

5612LC Eindhoven

Ook een eenmalige donatie is natuurlijk welkom:

Stg Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje

NL42 INGB 0006 8705 50

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om ’t Hemeltje een deel van uw nalatenschap te schenken. U kunt ’t Hemeltje benoemen als legataris. ’t Hemeltje krijgt dan een legaat. Dat is een vastgesteld bedrag of een percentage van uw nalatenschap. Een notaris kan u hier advies over geven.

De Stichting

De Stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje heeft in haar statuten als doel van de stichting geformuleerd: “een diaconaal inloophuis te realiseren en in stand te houden om zo mogelijkheden te scheppen voor de uitvoering van diaconale taken van de deelnemende organisaties ten behoeve van medemensen en groepen in Eindhoven, ongeacht hun aard of levensbeschouwing, die in maatschappelijke en/of geestelijke nood verkeren en niet via de reguliere kanalen geholpen kunnen worden.” Door de ontwikkelingen in de maatschappij heeft het inloophuis zich ontwikkeld tot een gastvrije, open plek in de stad voor dakloze en thuisloze mensen.

De uitwerking en concretisering van de doelstelling zoals verwoord in de statuten vindt plaats in het beleidsplan.

Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de “maatschappij over de activiteiten en de financiën middels het plaatsen van het jaarverslag, de jaarrekening en het verplichte ANBI formulier op de website.

Via onderstaande links zijn de betreffende documenten te openen.